מדיניות פרטיות באתר רמבם

מכון לרפואה יהודית  מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר רמב"ם. בתנאים אלה יפורטו נוהלי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרי רמבם בכל השפות. כאן תוכל לקבל מידע על והאופן שבו משתמשים באתר רמב"ם במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים בכל השפות או על המידע שנאסף על ידי המכון לרפואה יהודית בעת שימוש המבקרים  באתרי רמב"ם.

 רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי רמבם טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ואתר רמבם יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. לדוגמה, בעת רכישת מוצר של רמבם תתבקש למסור, בין היתר, את פרטי כרטיס האשראי שלך.

 מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתר רמבם. אינך חייב על- פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול להיות שיצטבר מידע על מנהגי הצריכה והשימוש שלך באתר, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד.  מידע זה ישמר במאגרי המידע של אתר רמבם והשימוש בנתונים אלה ובנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי רמבם ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

–  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים לרבות פורומים, לימודים, מרפאות,חנות רמבם, מבצעים ופעילויות.

–  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים

– כדי להתאים את השירותים והתכנים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

– המידע שישמש את אתרי רמבם ואת המכון לרפואה יהודית לצורך כך יכיל בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

–  לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

–  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.

–  אתר רמבם רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי  ופרסומי .

–  בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, ידיעות אינטרנט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

–  ליצירת הקשר אתך  או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ללא שתזוהה אישית.

–  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי רמבם.

–  לשם תפעולם התקין, פיתוחם וקידומם של אתרי רמבם.

–  המידע לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 מסירת מידע 

 אתר רמבם לא יעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית),לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

כשתרכוש מוצרים ושירותים משותפים של אתר רמבם והמכון לרפואה יהודית במסחר ותוכן, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאתר רמבם ולצד שלישי המוצגות באתרי רמבם ובתתי האתרים בכל השפות. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן ושמירת הקשר איתך.

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי רמבם או את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה. במקרים אלה, יהיו אתר רמבם ובעליו רשאים למסור את המידע לפי הנדרש. אם יתקבל בידי ידיעות אינטרנט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר רמבם,עובדיו,מנהליו ובעליו. בכל מקרה שאתר רמבם או מי מטעמו יהיה סבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. אם המכון לרפואה יהודית ימצא לנכון לארגן  את פעילות האתרים במסגרת תאגיד או שותפות או עסק אחר – וכן במקרה של התמזגות המכון לרפואה יהודית ו/או אתר רמב"ם או בעליו עם גוף אחר ו/או במקרה של מיזוג  פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – אז תהיה הזכות לאתר רמבם או למורשים מטעמו, להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובכפוף לתנאי שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתרי רמב"ם,עלולים להיות מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של המכון לרפואה יהודית ואתר רמב"ם. בדרך כלל, שירותים אלו עלולים להיות מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי המכון לרפואה יהודית ואתר רמב"ם. לכן, במהלך השימוש שלך בשירותים אלה(באם יהיו) יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של אתר רמב"ם. לכן מומלץ לקרוא ולבדוק גם את מסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

 איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

המכון לרפואה יהודית שומר לעצמו את הזכות להשתמש בחברות וארגונים שונים אשר יספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי רמב"ם בכל השפות. החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לכשיוחלט על איסוף מידע מסוג זה ולצורך איסופו, שומר המכון לרפואה יהודית את הזכות להשתמש ב"משואות רשת" (web beacons), או בכל טכנולוגיה אחרת, אשר תפקידן לסייע לנטר את דפוסי הפעילות באתר ולבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 אבטחת מידע

המכון לרפואה יהודית מיישם באתרי רמב"ם ובתתי האתרים, בכל השפות, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות אבטחת המידע ניתנים מחברות וספקים שונים בתחום שירותי האינטרנט. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבים של ספקי שירותי האבטחה , אין בהם בטחון מוחלט. אשר על כן, המכון לרפואה יהודית ובעליו לא מתחייבים שהשירותים באתרי רמב"ם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ואינם נושאים אחריות כלשהי כלפי צד כלשהו או כלפי המשתמשים והמפרסמים באתר בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של שיבוש במערכות האבטחה השונות או פריצתן.

שינויים במדיניות הפרטיות

המכון לרפואה יהודית רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, הקשורים לשימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים במדור החדשות.